Do košíkaDo košíka0 €0
Váš košík je prázdny!
Vyberte požadovaný tovar a vložte ho do košíka!
Všeobecné obchodné podmienky / VOP

Všeobecné obchodné podmienky 


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako: VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Future Technologies, a.s.  so sídlom, Na Vinohrady  1798/12  911 05  Trenčín - Zlatovce, Slovenská republika, IČO: 36791571, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10432/R (ďalej len ako: Predávajúci) a kupujúceho (ďalej len ako: Kupujúci) pri kúpe tovaru a iných služieb ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu. (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len ako: Zmluvné strany). 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru, prípadne inej služby objednanej prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len ako: E-obchod) na stránke Predávajúceho www.ftoffice.sk

1.2. Kúpa tovaru alebo služieb ponúkaných prostredníctvom E-obchodu je možná na základe elektronickej objednávky spôsobom ustanoveným v týchto VOP. 


1.4. K uzavretiu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim dochádza po vyplnení všetkých povinných polí elektronickej objednávky kliknutím na ikonu „Objednať položky v nákupnom košíku„. Takto uzatvorená zmluva medzi Zmluvnými stranami sa považuje za zmluvu uzatvorenú v písomnej forme, v slovenskom jazyku a bude uložená u Predávajúceho po dobu 3 (troch) nasledujúcich mesiacov. 2. Registrácia

2.1. Zaregistrovať sa je možné kliknutím na ikonu „Registrácia„ na Hlavnej stránke a vyplnením všetkých požadovaných údajov príslušného registračného formulára. Podmienkou registrácie je aj vyplnenie Čestného vyhlásenia pre fyzické alebo právnické osoby. 

2.2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho. 

3. Objednávka

3.1. Základné vlastnosti tovarov, ich podrobnejší popis, návod na použitie je Kupujúcemu k dispozícii na informačnej stránke konkrétneho tovaru, resp. z priloženého návodu na použitie.

3.2. Kúpna cena tovarov a služieb ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom E-obchodu je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Cena bez dane z pridanej hodnoty a príslušná daň z pridanej hodnoty sú uvedené osobitne. Takto uvedená cena tovarov a služieb nezahŕňa náklady na dopravu. Kupujúci, ktorý má po dohode s Predávajúcim nárok na množstevnú zľavu, príp. zľavu na vybrané značky tovarov, má na ňu nárok aj v prípade elektronicky uzatvoreného obchodu. Vedľa jednotlivých tovarov kliknutím na ikonu „Vaša cena„ sa objaví cena tovaru bez príslušnej dane z pridanej hodnoty zohľadňujúca množstevnú zľavu Kupujúceho, príp. zľavu na vybrané značky tovarov.

3.3. Ak objednávka Kupujúceho dosiahne hodnotu 100 EUR (slovom sto EUR) bez DPH, Predávajúci zabezpečí bezplatne dodanie objednaného tovaru v najbližší nasledujúci pracovný deň vlastným dopravným prostriedkom alebo prostredníctvom iného dopravcu. Ak objednávka  nedosiahne hodnotu 100 EUR (slovom sto EUR) bez DPH, náklady na dopravu tovaru znáša zo svojho Kupujúci, a to tak, že mu Predávajúci bude fakturovať sumu podľa  aktuálneho expedičného cenníka uverejnom na stránkach e-shopu.. Vyššie uvedené podmienky sa nevzťahujú na papierový hromadný tovar (leporelá a kopírovacie papiere). Dodanie takýchto tovarov v 1 paletovom balení je bezplatné. 1 paleta môže obsahovať viac rozličných tovarov (napr. 10 balení kopírovacích papierov a 40 balení leporel). Pokiaľ objednaný tovar nepokryje jednu celú paletu, náklady za dodanie činia  2,00 EUR (slovom dva EUR) + DPH za balenie. Ak Kupujúci pošle v ten istý deň viac objednávok, budú tieto objednávky posudzované osobitne a iba objednávka, ktorá prevyšuje 100 EUR (slovom sto EUR) bude dodaná na náklady Predávajúceho. (Je to z nasledovného dôvodu: pri príjme objednávky Predávajúci hneď zabalí zásielku a pri ďalšej objednávke opäť urobí balík, ktorý je aj dopravcom považovaný za novú zásielku a vyfakturuje ho Predávajúcemu. K už zaslaným objednávkam nemá Predávajúci možnosť pridať nové položky). Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny za dodanie tovaru. Platnou a záväznou pre Kupujúceho sa nová cena za dodanie tovaru stáva dňom jej zverejnenia na Webstránke. Zmena ceny za dodanie tovaru neovplyvňuje kúpnu cenu už objednaného tovaru.

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na Webstránke s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na Webstránke. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na Webstránke objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému, kde sa pri tovare objaví cena ”0 EUR” alebo ”1 EUR”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovar za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od zmluvy odstúpiť.

3.5. Predávajúci prijme objednávku len od zaregistrovaného Kupujúceho a len vtedy, ak Kupujúci vyplní všetky povinné údaje na elektronickej objednávke. Ak Kupujúci na elektronickej objednávke nevyplní všetky povinné údaje, takáto elektronická objednávka sa považuje za neúplnú a Predávajúci vyzve Kupujúceho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov Kupujúceho spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku sa objednávka Kupujúceho považuje za úplnú. Ak po zaslaní písomného potvrdenia ale ešte pred doručením tovaru obchodný partner chce zrušiť objednávku, je povinný zaplatiť 10% poplatok za spracovanie objednávky. Základom poplatku je hodnota objednaného tovaru.

3.6. Tieto VOP sa pre Kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu.

3.7. Predávajúci je povinný potvrdiť Kupujúcemu úplnú elektronickú objednávku bezodkladne po jej doručení. V prípade, ak Kupujúci neobdrží potvrdenie o prijatí elektronickej objednávky do 48 hodín od jej odoslania platí, že k uzavretiu zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo.

 
4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Predávajúci dodá objednaný tovar Kupujúcemu, ktorý si tovar vybral a objednal na Webstránke Predávajúceho v deň, ktorý je uvedený v potvrdení o prijatí objednávky, ktoré bolo Kupujúcemu zaslané emailom, a  to na miesto dodania uvedené v objednávke. 

4.2. Tovar objednaný do 14:00 hod. príslušného pracovného dňa dodá Predávajúci do dvoch pracovných dní  vlastným dopravným prostriedkom alebo prostredníctvom iného dopravcu. Predávajúci sa nezaväzuje dodať tovar v presne stanový čas (hodinu). Doba dodania vyššie uvedená v tomto bode je len orientačná, Predávajúceho nezaväzuje, doba dodania tovaru je v každom jednotlivom prípade uvedená v potvrdení o prijatí objednávky. 

4.3. Predávajúci dodá tovar a plní služby objednané  Kupujúcim prostredníctvom E-obchodu na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení o prijatí objednávky zaslanej Kupujúcemu emailom. 

4.4. Novo zaregistrovaný Kupujúci zaplatí za objednaný tovar v hotovosti pri prevzatí tovaru. Po prehĺbení obchodných vzťahov môže Kupujúci požiadať o platbu  prevodom do stanovenej výšky rámca úveru. Pokiaľ má Kupujúci nezaplatenú faktúru po lehote splatnosti, Predávajúci si vyhradzuje právo dodať mu tovar len za platbu v hotovosti pri prevzatí tovaru, a to až do doby vyrovnania všetkých splatných pohľadávok Predávajúceho. 

4.5. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný preberať zásielku bez vád, bez poškodenia a podpísať dokument o prevzatí zásielky. Prevzatie poškodenej zásielky je na zodpovednosti Kupujúceho, reklamácie z tohto titulu nebudú Predávajúcim v neskoršom termíne uznané. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Ak Kupujúci zistí akékoľvek poškodenie, nekompletnosť zásielky alebo zámenu tovaru je povinný reklamáciu uplatniť u dopravcu. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. 

5. Reklamácia, záruka, záručná doba


5.1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba ustanovená zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Na vybrané druhy tovaru môže byť poskytovaná dlhšia záručná doba.

5.2. Reklamácie prijímame len v písomnej forme. Reklamačné konanie môže byť započaté až po vyplnení Reklamačného listu. Reklamovaný tovar zasielajte na adresu dodávateľa. K zásielke je potrebné pribaliť fotokópiu faktúry, reklamačného listu. K reklamácie je potrebné dodať popis porúch a závad. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý! Tovar zaslaný bez reklamačného listu, alebo s nevyplňovaným reklamačným listom bude vrátený späť na náklady odberateľa. Reklamáciu na mechanicky poškodený tovar, ktorý sa poškodil, alebo v prípade nedodaného tovaru prijímame do 2 pracovných dní po obdržaní tovaru odberateľom. Po určenom termíne, neuznáme reklamáciu. Súčasťou Všeobecných obchodných podmienok je aj Reklamačný list (zverejnený na www.ftoffice.sk). 


 1. Záverečné ustanovenia

  6.1. Pri nákupe tovaru prostredníctvom E-obchodu sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov. 

  6.2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na Webstránku. Ochrana počítača, príp. údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho. 

  6.3. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok zmluvy, za účelom spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi. 

  6.4. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť.   Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Webstránke. 

  6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru, inak ich predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Rozhodcovskému súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory zriadenému pri Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriaďujú s tým, že takéto rozhodnutie bude pre Zmluvné strany konečné a záväzné. 


  1.5.2016 -Všeobecné obchodné podmienky