Do košíkaDo košíka0 €0
Váš košík je prázdny!
Vyberte požadovaný tovar a vložte ho do košíka!
Právne vyhlásenie / Právne vyhlásenie

Právne vyhlásenie

 Otváraním a používaním našho e-shopu www.ftoffice.sk  súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Ak naše podmienky sú pre Vás neprijateľné, prosím, nenavštevujte našu webovú stránku!

 Všetky dáta a informácie na stránke www.ftoffice.sk ako aj samotný dizajn stránky sú majetkom Future Technologies, a.s. Použitie týchto informácií bez písomného súhlasu majiteľa práv  môže mať právne dôsledky vyplývajúce z porušenia autorských práv, proti ktorému naša spoločnosť vystupuje veľmi prísne.

 Technické a iné parametre ponúkaných výrobkov uvádzame na základe dôkladného overenia, ale aj napriek tomu chyby nie sú vylúčené! Za eventuálne nesprávnosti neručíme! Obrázky sú ilustračné, farby a používané farebné kódy majú iba informačný charakter, v skutočnosti sa výrobky môžu od obrázkov líšiť.

 V prípade, ak sa na Webstránke objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému, kde sa pri tovare objaví cena „0 EUR” alebo „1 EUR”, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovar za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od zmluvy odstúpiť. V takých prípadoch sa riadime VOP zverejnenými na webstránke!

 Spravíme všetko preto, aby objednávky boli včas vybavené! Za eventuálne meškanie alebo nedodanie tovaru nenesieme materiálnu, morálnu ani inú zodpovednosť! Náš tím sa snaží Vás vždy objektívne informovať a Vaše objednávky spracovať  pre spokojnosť oboch obchodných strán.

 Future Technologies, a.s. ako prevádzkovateľ portálu pri používaní informácií získaných od užívateľov dodržiava vzťahujúce zákony  a právne predpisy: Zbierka zákonov 36/2014, úplné znenie zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/2014 Z. z.

 Future Technologies, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu webstránky, vrátane cien a iných poplatkov bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny vstupujú do platnosti ihneď po zverejnení.

 Označeniami výrobných značiek a inými patentovanými ochrannými znakmi disponuje výlučne majiteľ práv, ich používanie na rôzne účely sú možné len so súhlasom majiteľa práv.

 Za sprístupnenie prihlasovacieho hesla tretej osobe a následné zneužívanie osobného konta nesie zodpovednosť majiteľ hesla, obchodný partner. V prípade sprístupnenia hesla a login-u - ktoré umožňujú prístup do osobného konta -  tretej osobe bez predchádzajúceho informovania spoločnosti Future Technologies, a.s. je Future Technologies, a.s.  oprávnený na zablokovanie vstupu do osobného konta ako aj na deaktiváciu prihlasovacích údajov.